logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

 

Admiterea la studii de master a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

 

Downolad the English version                                              Descarcă documentul în format PDF

         

Cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE se pot înscrie la admitere în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele.

 

Pentru informaţii privind admiterea, documentele necesare, taxele, etc, va rugăm să contactaţi facultatea.  

 

În plus, candidaţii UE, SEE şi CE vor prezenta la dosarul de înscriere la admitere următoarele documente:

 

1. atestatul de recunoaştere a studiilor

 

2. certificatul de competenţă lingvistică

 

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii de master

 

Acte necesare

 

1. Cerere / Application form/  Demande

► documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa: http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat_2016.pdf;

 

2. Actul de studii ce urmează a fi supus recunoașterii:

 

► în copie şi traducere legalizată sau

► în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română)

► conform art. 9(4) din Metodologie:

  • pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea:

- diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

 

  • actele de studii supuse echivalării sau recunoașterii (diplomele originale) trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente;

- pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru;

 

  • iar pentru celelalte state actele de studii (diplomele originale) vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

- diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România;

- scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

3. Foaia matricolă / suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar

► în copie și traducere legalizată sau

► în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);

 

4. Documentul personal de identificare – în copie simplă:

►  paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau

►  alt act de identitate;

 

5. Diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea / recunoașterea:

 

► în copie şi traducere legalizată,

► copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română) sau

► atestatul de echivalare sau recunoaștere obținut anterior, în copie.

 

6. Actul de identitate şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

 

7. Copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei:

 

► pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

 

8. Alte documente suplimentare, dacă este cazul:

 

► Formularul ”Authorization for verification” completat:

♦ formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa: http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf

 

 

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-12 și 14-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

 

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

 

Depunerea actelor

 

Dosarele se depun numai la universitatea la care se solicita înscrierea.

 

Evaluarea dosarelor

 

Până la momentul completării nu se soluționează dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiții: 

♦ să conțină toate documentele specificate în lista publicată;

♦ să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

Dosarele sunt verificate numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.

 

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

 

Răspunsurile privind recunoașterea studiilor vor fi comunicate în scris universităților de către CNRED.

 

Informaţii suplimentare

 

Procedura pentru Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat în România poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic electronic.

 

prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Adrian Iordache, Șef serviciu

E-mail: adrian.iordache@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 62 44;

Fax: 021 313 10 13

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!