logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

ADMITERE CANDIDAŢI DE ETNIE ROMĂ

Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie roma a fost repartizat, pentru anul I 2018/2019, un număr de 14 locuri subvenţionate de la buget.

 

Mod de înscriere:

Înscrierea candidaţilor se face la Prorectoratul Didactic si Asigurarea Calitatii a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. prof.dr.doc. D.Mangeron nr.63 – cam 105.

 

Dosarul de concurs:

  • cerere de înscriere;
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original si în copie;
  • certificatul de naştere, în original si in copie;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în original si in copie (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • adeverinţă medicală tip;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
  • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original si in copie(pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
  • 2 fotografii color, 3 x 4 cm.

 

Candidaţii vor prezenta la înscriere o recomandare scrisă din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (civică, obştească, politică), care să ateste apartenenţa candidatului la etnia rroma şi nu faptul că acesta face parte din organizaţia respectivă. Nu sunt acceptate la înscriere declaraţii de etnie rroma făcute pe propria răspundere prin notariat sau acte emise în acest sens de alte organisme sau instituţii.

 

Candidaţii vor completa fişa de înscriere cu opţiunea privind facultatea şi domeniul de licenţă la care candidează şi vor depune dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate. După verificarea dosarului, Comisia de admitere pe universitate emite o adresă de înştiinţare a facultăţii cu privire la înregistrarea candidaturii persoanei respective pe locurile repartizate candidaţilor de etnie rroma.

Candidatul de etnie rroma prezintă dosarul de înscriere, împreună cu adresa de înştiintare eliberată de Comisia de admitere pe universitate, la Comisia de admitere pe facultate, respectând perioada de înscriere şi metodologia de admitere de la facultatea respectivă.

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rroma este mai mic sau egal cu numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, se declară admişi candidaţii care au îndeplinit criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris.

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rroma este mai mare ca numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Comisia de admitere pe universitate va proceda la departajarea candidaţilor care îndeplinesc criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris. Departajarea se face în funcţie de media examenului de bacalaureat, iar clasificarea candidaţilor se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate universităţii.

Rezultatul admiterii se comunică de către Comisia de admitere pe universitate, în scris, facultăţilor la care s-au înscris candidaţii.

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!