logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

 

1. Cerere de înscriere - Formularul PO.CSUD.02-F1 (WORD / PDF), cu precizarea domeniului, a formei de învățământ, a conducatorului de doctorat, a limbii străine în care dorește să susțină testul de competență lingvistică (dacă este cazul), precum și instituția de învățământ superior și specializarea absolvită. Cererea se înregistrează la registratura universității;

 

2. Fișă de înscriere - Formularul PO.CSUD.02-F2 (WORD / PDF), care cuprinde datele necesare pentru evidența candidaților;

 

3. Copii xerox (nelegalizate) după următoarele acte, pe care se vor face următoarele mențiuni (cu majuscule pe fiecare pagină în partea dreapta jos) – „CONFORM CU ORIGINALUL”, data, numele și prenumele clar al candidatului și semnătura acestuia:

 

- certificat de naștere;


- certificat de căsătorie (dacă e cazul) sau de schimbare a numelui;


- diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment de diplomă etc);


- diploma de absolvire a unei instituții de învățământ superior sau echivalenta cu aceasta însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment de diploma etc);


- diploma de master / adeverința sau echivalenta cu aceasta însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment de diplomă etc.) pentru absolvenții Bologna (admiși la studiile universitare de licență începând cu anul 2005);


Pentru candidații la formele de doctorat cu frecvență cu bursă sau fără bursă se solicită următoarele documente în original: diploma de licență cu foaia matricolă / supliment de diplomă și diploma de master cu foaia matricolă / supliment de diplomă (sau adeverința de absolvent) în locul copiilor xerox.

 

Diplomele obținute în străinătate trebuie să fie echivalente / recunoscute la MEN / CNRED înainte de depunerea dosarului de înscriere. Pentru informații, accesați paginahttps://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare.


Pentru verificarea corectitudinii copiilor documentelor menționate mai sus, candidații trebuie să aibă asupra lor și originalele acestora.

 

4. Copie xerox după actul de identitate (nelegalizată);

 

5. Adeverință medicală tip - emisă de medicul de familie în care să se precizeze că nu este în evidență cu boli psihice și infecto - contagioase;

 

6. Memoriul de activitate științifică și lista lucrărilor științifice elaborate și publicate de către candidat (dacă este cazul);

 

7. CV-ul în format EUROPASS (model CV);

 

8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere, a cărei contravaloare este 100 lei (excepție fac angajații universității, care vor prezenta adeverința de salariat și pentru care taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat este jumătate din taxa stabilită pentru cealaltă categorie de candidați). Taxa se achită în lei la cursul zilei la casieria universității (Corp T, parter, stânga) sau în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - Cod fiscal 4701606 (Beneficiar - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății - Taxă admitere doctorat).

 

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau orfanii de unul sau ambii părinți care au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxei de înscriere. Aceștia vor include în dosarul de înscriere adeverința doveditoare pentru unul dintre părinți că este salariat sau a activat în învățâmânt.

 

 


Actele solicitate mai sus se vor pune într-un dosar de carton, plic, care se depune la Rectorat Corp T, etaj I, dreapta, camera B 105, d-na ing. Cristina Nagîț.


Pe dosar se vor menționa următoarele date:


- numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui - candidatele căsătorite vor scrie mai întâi numele din certificatul de naștere, apoi, la sfârșit, în paranteză, cel de căsătorie;


- conducătorul de doctorat;


- Școala doctorală;


- domeniul de doctorat;


- forma: cu frecvență cu bursa - BUGET, cu frecvență fără bursă - BUGET sau cu frecvență cu TAXĂ.

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!