logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Biroul Achiziţii Transport | TUIASI

Biroul Achiziţii Transport
 

Începând cu data de 15.04.2010 s-a schimbat denumirea Biroului Marketing-Transport în Biroul Achiziţii Transport, în baza Deciziei Rectorului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi nr. 616 din 15.04.2010.

Principalele activitati ale Biroului Achiziţii Transport se concretizeaza în:

1. Elaborarea tuturor documentelor necesare la desfasurarea procedurilor de achizitii;

2. Participarea compartimentului la centralizarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice, in ceea ce priveste verificarile, corectiile si interpretarile in legatura cu incadrarea corecta a produselor/serviciilor/lucrarilor pe coduri CPV; programul se finalizeaza cu stabilirea tipului procedurii de achizitie publica ce trebuie aplicata, pentru fiecare tip de produs/serviciu, lucrare informatizata, de sinteza, de un volum foarte mare, elaborata în baza propunerilor întocmite de structurile organizatorice din universitate, cu actualizare periodica;

3. Preluarea si Centralizarea anuala a formularelor de raportare a achizitiilor publice continând datele de la facultati, Directia Servicii Studentesti si Serviciul Tehnic, prin intocmirea Raportului Centralizat pe Universitate si transmiterea acestuia catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Evidenta informatizata a achizitiilor si dotarilor, emiterea bonurilor de intrare în gestiune, implementata pe calculator (atat pentru activitatea didactic cat si pentru activitatea de cercetare) si exploatata de catre salariatii Directiei Generale Administrative, respectiv ai compartimentului;

4. Evidentierea cheltuielilor pentru achizitii - dotari pe beneficiar si surse de finantare;

5. Pe baza referatelor aprobate de conducere, se întocmesc liste de investii însotite de memorii justificative, care sunt transmise spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetarii, Directia Generala Buget,Finante, Patrimoniu si Investitii, Directia Financiara si Investitii;

6. Consultanta si verificare la întocmirea actelor necesare pentru achizitionarea de materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe, prestari serviciii de reparatii tehnica de calcul, copiatoare, etc. pentru compartimentele din cadrul Administratiei universitatii (Rectorat, Prorectorate, Secretar Stiintific Universitate, Directia Generala Administrativa, Directia Financiar-Contabila, Directia Resurse-Umane, Serviciul Contabilitate, Serviciul Financiar, Biroul M.M.F.O.I., Biblioteca, Serviciul Tehnic, Serviciul Informatizare-Comunicatii-Analize, Biroul Statistica, Biroul Întretinere-Service, Biroul Informatizare-Programare, Biroul Personal, Biroul Administrativ-Patrimoniu, Biroul Achziţii Transport, Compartimentul Audit Intern, Compartimentul Protectia Muncii si a Mediului, Compartimentul Buletin-Inventii, Atelierul Rotaprint, Garaj Auto);

7. Întocmirea notelor de intrare-receptie pentru produsele achizitionate în Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi din buget, venituri proprii, programe, sponsorizari, donatii si contracte de cercetare;

8. Acordarea de consultanta si verificare la întocmirea actelor pentru organizarea procedurilor de achizitie prin licitatie de catre facultati, atunci când se întrunesc conditiile legale;

9. Organizarea procedurilor de licitatie pentru produsele care se achizitioneaza prin aceasta procedura, pentru compartimentele din cadrul Administratiei universitatii;

10. Asigurarea functionarii în bune conditii a parcului auto din dotarea universitatii;

11. Elaborarea deciziilor privind componenta Comisiilor de Receptie pentru fiecare structura organizatorica;

12. Elaborarea procedurilor scrise, necesare pentru functionarea sectorului;

13. Contractarea lunara a tichetelor de masa pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar.

 

Principalele acte normative ce reglementeaza activitatea de achizitii:

1. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - act sintetic (fisier pdf);

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - act sintetic ce cuprinde ultimele completări din anul 2009 (fisier pdf);

3. Hotararea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - act sintetic (fisier pdf);

4. Hotararea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii- act sintetic (fisier pdf);

5. Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica - act sintetic (fisier pdf);

6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (fisier pdf);

7. Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30 din 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (fisier pdf);

8. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - act sintetic (fisier pdf);

9. Ordinul Ministrului economiei si finantelor nr. 2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (fisier pdf);

10. Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2310 din 3 decembrie 2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (fisier pdf);

11. Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (fisier pdf);

12. Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN (fisier pdf);

13. Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii - act sintetic (fisier pdf);

14. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar - act sintetic (fisier pdf).

 

Principalele norme interne ce reglementeaza activitatea de achizitii:

1. Decizie privind functionarea compartimentului intern specializat pentru achizitii publice în cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi"din Iasi (fisier pdf);

2. Atributiile persoanelor responsabile cu achizitiile din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi (fisier pdf);

3. Referat privind încadrarea corecta pe coduri CPV pentru produse/servicii/lucrari (fisier pdf);

4. Decizie privind încadrarea corecta pe coduri CPV pentru produse/servicii/lucrari (fisier pdf);

5. Model de referat de necesitate (fisier word);

6. Decizie privind aprobarea modelului de referat de necesitate care se va utiliza la procedura de achizitie publica în cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi (fisier pdf);

7. Model de nota justificativa pentru alegerea procedurii de achizitie (fisier word);

8. Decizie privind aprobarea modelului de nota justificativa pentru selectarea procedurii de achizitie pentru atribuirea unor contracte de furnizare lucrari/produse/servicii (fisier pdf);

9. Hotarâre privind aprobarea modelelor Calendarelor pentru procedurile de atribuire "cerere de oferte contracte de furnizare produse" si "negociere fara publicarea unui anunt de participare contracte de furnizare produse" (fisier pdf);

10. Model de calendar pentru procedura de cerere de oferte (fisier word);

11. Model de calendar pentru procedura de negociere (fisier word);

12. Decizie privind tarifele ce vor fi achitate de Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi pentru utilizarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (fisier pdf).

13. Decizia Rectorului Universităţii Tehnice "Gheorghe Aasachi" din Iaşi nr. 680 din 21.04.2010 privind aprobarea Ediţiei 1 a "Ghidului privind derularea procedurilor de achiziţii publice" (fişier pdf).

 

Principalele acte normative ce reglementeaza transportul:

1. Legea nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109 din 2005 privind transporturile rutiere - act sintetic (fisier pdf);

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere - act sintetic (fisier pdf);

3. Hotararea Guvernului nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice - act sintetic (fisier pdf).

4. Ordinul Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 - act sintetic (fişier pdf)
.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.